تبلیغات
درمان اعتیاد و گروه درمانی لژیون مسعود غفاری - سوالات جزوه جهان بینی(1)

بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم!

سوالات جزوه جهان بینی(1)

نویسنده :بابک .
تاریخ:یکشنبه 17 بهمن 1395-12:13 ق.ظ

بنام خدا


1)مفهوم سفر چیست؟
ج)سفر یعنی حرکت از یه مبداء معلوم به بک مقصد معلوم،برای انجام کاری

2)چه کسانی با معوله جهان بینی سروکار دارند؟
ج)همه افراد و انسانها

3)مفهوم جهان بینی چیست؟
ج)آنچه ما نسبت به کل هستی(جهان درون و برون)برداشت،ادراک و دریافت و احساس میکنیم جهان بینی نام دارد

4)جهان بینی درون شامل چیست؟
ج)برداشت،ادراک و احساس ما نسبت به خودمان

5)جهان بینی بیرون شامل چیست؟
ج)ادراک و احساس ما به تمام هستی

6)مثلث درمان شامل چیست؟
ج)جسم،روان،جهان بینی

7)در کنگره 60 چند سفر الزامیست؟
ج)سه سفر سفر اول"از مصرف مواد تا قطع آن سفر دوم"از بی نیازی مواد تا رسیدن به خود سفر سوم"از رسیدن به خود تا رسیدن به قدرت مطلق یا خالق خود

8)به چه علت سالها بیماری اعتیاد غیر قابل حل بود؟
ج)به این دلیل که مبدا آن مشخص نبود نمیدانستیم کجا هستیم و چقدر تخریب داریم و این تخریب در چه زمینه ای است

9)جهان بینی درون چه کمکی به ما میکند؟
ج)به ما کمک میکند تا جایگاه فعلی خویش یا مبداء خود را در کائنات که همان نقشه مورد نظر است پیدا کنیم

10)کنگره60انسان را به چند بخش تقسیم کرده است؟
ج)به دو بخش 1/صور آشکار انسان2/صور پنهان انسان

11)جهان بینی بیرون چه کمکی به ما میکند؟
ج)ما را در یافت راه و مسیر حرکت تا رسیدن به مقصد یاری میکند.

12)معنی صور چیست؟
ج)صور یعنی صورت اشکال

13)صور پنهان انسان چیست؟
ج)آنچه قابل روئیت نیست مانند عقل،نفس،حس،ذهن،آرشیو

14)تعریف نفس چیست؟
ج)آنچه تعیین موجودیت میکند در ظاهر و باطن و خواسته دارد معقول و نا معقول

15)مراحل نفس را توضیح دهید؟
ج)1/نفس اماره  2/نفس لوامه  3/نفس مطمئنه

16)نفس اماره را توضیح دهید؟
ج)در این مرحله شخص بدون تفکر فرمانبردار خواسته های نفس است که عموما نا معقول میباشد و درستی یا نا درستی اعمالش را نمیتواند تشخیص دهد.

17)نفس لوامه را توضیح دهید؟
ج)در این مرحله انسان به مرحله تشخیص قدم میگذارد و اگر شخص عمل نادرستی انجام دهد احساس ناراحتی و سرزنش میکند لوامه یعنی سرزنش کننده

18)مراحل نفس یک......نیستند بلکه یک.........میباشند.
ج)پله-طیف

19)منظور از طیف بودن مراحل نفسانی چیست؟
ج)یعنی یک شخص هم میتواند در مرتبه پایین نفس لوامه یا در مرتبه بالای نفس لوامه باشد.

20)نفس مطمئنه چیست؟
ج)یعنی خواسته ها با اطمینان برگزیده و انتخاب میشوند و تنها به خواسته های معقول پاسخ داده میشود یعنی شخص درستی یا نادرستی خواسته هایش را تشخیص میدهد

21)قانون دوم یا قانون ذرات چیست؟
ج)ذرات تشکیل دهنده نفس هرکدام دارای خواسته میباشند و در تلاش هستند تا به گونه ای خواسته های خود را به دست آورند.

22)مغز چیست؟
ج)مغز جزوء صور آشکار انسان استو تنها اپراتور یا تبدیل کننده بسیار دقیق و پیچیده است در واقع مغز ابزاری است که آگاهی و ادراک ما را از جای دیگر به کالبد فیزیکی ما انتقال میدهد.

23)وظیفه نگهبانان دانایی در مدل قلعه عقل چیست؟
ج)وظیفه آنها این است که اجازه ندهند هرکسی با هر خواسته ای وارد شود و از هویت و خواسته اشخاص سوال میکند.

24)منظور از اینکه انسان در هین مرگ توفی میشود چیست؟
ج)یعنی به صورت تمام و کمال دریافت میشود.

25)دانایی چیست؟
ج)دانایی یعنی تشخیص ماهیت خواسته ها در هر لباس و هر شکلی

26)ذرات نفس اماره برای رسیدن به خواسته هایشان چگونه عمل میکنند؟
ج)برای رسیدن به خواسته های نا معقول و غیر منطقی به گونه ای قضاوت عقل و ادراکش را مختل میکنند.

27)اضلاع مثلث دانایی را نام ببرید؟
ج)آموزش،تجربه،تفکر

28)تفکر چیست؟
ج)حرکتی است از مجهول به معلوم یا از یک مبداء به مبداء دیگرکه این کار توسط عقل انجام میگیرد.

29)تجربه چیست؟
ج)فرایند یا رویدادی است که ما آنها را باتمام وجود یا بخشی از وجود خویش حس میکنیم به انجام رسانده ایم یا میرسانیم.

30)آموزش چیست؟
ج)شخصی که قبلا مسیری را پیموده و در آن معقوله خاص به دانایی رسیده است ما را با مسیر آشنا میکند و راه را به ما نشان میدهد.

31)حس چیست؟
ج)حس اولین شروع به کار گیری قوه عقل است.

32)مثلث دانایی موثر چیست؟
ج)مثلثی است که اضلاع آن تفکر،تجربه،آموزش است ولی هر سه ضلع با هم برابرند یعنی یک مثلث متساوی الاضلاع که بزرگترین مثلث متساوی اضلاع است که میتوانیم در درون مثلث دانایی رسم کنیم.

33)فرق مثلث دانایی با مثلث دانایی موثر چیست؟
ج)مثلث دانایی میتواند مختلف الاضلاع باشد ولی مثلث دانایی موثر بزرگترین مثلث متساوی اضلاع است که میتوانیم درون این مثلث رسم کنیم.

34)در دانایی موثر چه مطلبی مهم است؟
ج)قدرت به اجراء درآوردن و عمل کردن

35)بزرگترین مانع در برابر نفس اماره چیست؟
ج)دانایی

36)دانایی موثر در برابر رسیدن به خواسته های نامعقول چگونه عمل میکند؟
ج)همانند یک فیلتر(صافی)عمل میکند.

37)نیروهای بازدارنده(ذرات ناخالص،نفس اماره،شیطان)چه هدفی دارند؟
ج)به دنبال این هستند که دانایی ما افزایش نیابد.

38)اگر دانایی ما تغییر نکند چه اتفاقی رخ میدهد؟
ج)همچنان با حقه ها فریب میخوریم.

39)مراتب دانایی را نام بببرید؟
ج)علم الیقین     عین الیقین       حق الیقین

40)علم الیقین را توضیح دهید؟
ج)در واقع دانستن در مرتبه اطلاعات عمومی است و خیلی وقتها برداشتی غلط و سطحی میباشد و نمیتوان آنرا جزوء دانایی محسوب کرد(مثلا همه ما میدانیم مرده ترسی ندارد و کاری از آن بر نمی آید.

41)عین الیقین را توضیح دهید؟
ج)در این مرحله وارد دانایی میشویم مانند کسانیکه شغل آنها مرده شویی است که آنها از این مسئله که مرده ترسی ندارد تجربه و حس کرده اند.

42)حق الیقین را توضیح دهید؟
ج)به معنی یقین در مقام حقیقت است یعنی یقین حقیقی(هیچ کس به اندازه خود مرده از بی حرکت بودن و بی خطر بودنش مطلع نیست)

43)چرا تجربه کردن کار انسانهای نادان است؟
ج)بسیاری از مسائل را دیگران کشف کرده اند و برای شکافتن و فهمیدنش بهای بسیاری پرداخته اند و ما با این کار زحمات آنها را نادیده میگیریم در این صورت تجربه دیگران از گردونه خارج میشود.

44)تکرار به چه دلیل پیش می آید؟
ج)به دلیل اینکه ما در یک مرحله از دانایی متوقف شده ایم.

45)در طبیعت چند نوع نیرو داریم؟
ج)در طبیعت چهار نوع نیرو داری که منشاء کل پدیده ها و رویدادها هستند.

46)انواع نیرو را نام بببرید؟
ج)        1-نیروی جاذبه ناشی از جرم                                          2-نیروی جاذبه و دافعه الکتریکی
                  3-نیروی هسته ای قوی                                                4-نیروی هسته ای ضعیف

47)حس در درونمان چه چیزی ایجاد میکند؟
ج)حس در درون ما باعث تحرک و حرکت میشود

48)چه زمانی حس انجام کاری را نداریم؟
ج)زمانیکه ما برای انجام آن کار نیروی لازم را در خود نمیبینیم و یا دشوار است که آن نیرو را در خودمان پیدا کنیم

49)نیروها چه اثراتی در انسان دارند؟
ج)نیروها یا در انسان جاذبه ایجاد میکنند یا دافعه

50)تمایل یا عدم تمایل کار در انسان بچ چه چیزی بستگی دارد؟
ج)با حس ارتباط نزدیک و عمیق دارد یعنی همان انرژی،نیرو و حس در انسان تابع انجام شدن کار است.

51)بیماری پوچی و افسردگی در اثر چیست؟
ج)کمبود و فقدان حس های بخصوص در انسان

52)بیماری جنون و خودشیدایی در اثر چیست؟
ج)افزایش و تقویت بعضی از حس ها

53)قی شدن حس در انسان اگر ظرفیت آن نباشد چه مشکلی ایجاد میکند؟
ج)باعث انفجار در ساختار ما یا انفجار سلولی میشود.

54)در معقوله جهان بینی ما با مفهوم.......و.........و.........سروکار داریم.
ج)مبداء-مقصد-مسیر حرکت

55)هر کسی بنای خویش را با توجه به.........و..........خود میسازد.
ج)خواست-علاقه

56)نفس را با.........میشناسیم،تمام خواسته های ما از قسمت.........صادر میشود.
ج)خواسته هایش-نفس

57)چیزی تحت عنوان.......در نفس اماره به چشم نمیخورد.
ج)وجدان

58)مراحل نفسانی یک.......نیستند بلکه به صورت........میباشند.
ج)پله-طیف

59)اصولا در نفس مطمئنه خواسته های شخص در اثر........عموما معقول هستند.
ج)پالایشهای مداوم

60)نفس در ما منشاء........و..........میباشد.
ج)حرکت-تحرک

61)بدون افزایش دانایی هر گونه تغییر در درون.........و..........است.
ج)ناپایدار-بی فایده

62)دانایی فرمانروای بزرگ(عقل)........است ولی در حال تغییر به جهت........و...........دانایی خود میباشد.
ج)محدود-صعود-افزایش

63)اصولا تجربه همه چیز کار انسانهای.......است.
ج)نادان

64)تجربیات دیگران در قالب......در اختیار ما قرار میگیرد و این.......است.
ج)آموزش-هدیه

65)حس در یک کلام.......است،در واقع هر نوع حسی یک نوع.........میباشد.
ج)نیرو-نیرو

66)بار مثبت در اثر..........الکترون و بار منفی در اثر........الکترون پدیدار میشود.
ج)کمبود-افزایش

67)عقل در تکامل خود مانندماشین.........است و حس اولین شروع به کارگیری.......است.
ج)تابع خود-قوه عقل

                    -----------------------------------------------------------------------------------
طراح و تایپ سوالات:بابک جلوخانلو
لژیون چهاردهم آکادمی به استادی کمک راهنما آقای مسعود غفاریداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
دانلود کتاب آیین نامه رانندگی
چهارشنبه 10 آبان 1396 02:03 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
کاشت مو در تبریز
جمعه 7 مهر 1396 03:48 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
مرتضی
دوشنبه 18 بهمن 1395 11:09 ق.ظ
بابک جان ممنون از زحماتت...
مطمعناً نتیجه خدمتتان را میگیرید...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo
19
19