درمان اعتیاد و گروه درمانی لژیون مسعود غفاری این وبلاگ متعلق به لژیون مسافر مسعود غفاری از کمک راهنمایان کنگره60 میباشد خداوند را سپاس که شرایطی فراهم آمد تا بتوانیم بگوییم : درمان اعتیاد حاصل می شود به شرط آنکه راه را یافته باشیم و این راه به همت بلند معلم بزرگوارم جناب مهندس دژاکام سالها پیش یافته شد و به ما انتقال داده شد ، حال ما نیز وظیفه داریم تا این تجربیات را به دیگران انتقال دهیم. http://masoudghafari-c60.mihanblog.com 2019-10-17T22:22:13+01:00 text/html 2019-10-08T14:30:29+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/06/30 http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/361 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.06.30/IMG_7302 (Copy).JPG" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نهمین&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسه از دوره هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp; "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">صورت مسئله اعتیاد</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; " با استادی&nbsp; "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر رضا,</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر احمد</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" و دبیری "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر سعید</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" در روز شنبه مورخ 98/06/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div> text/html 2019-09-03T07:52:07+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز چهارشنبه 1398/05/02 http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/360 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/98.05.02/IMG_6950%20%28Copy%29.JPG" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>پنجمین&nbsp;</b>جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;جلسه&nbsp;"<b>حرمت کنگره 60 . چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟&nbsp;</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">"&nbsp;با استادی&nbsp; "&nbsp;<b>مسافر رضا</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مسافر منصور</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" و دبیری "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مسافر امیر&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div> text/html 2019-09-03T07:38:58+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . گفتگو با کمک راهنما و ایجنت پارک لاله http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/4556/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%B3/photo_2019-08-07_13-48-01%20(1).jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; line-height: 19.5px;">توفیق هم‌کلامی با کمک راهنما و ایجنت پارک لاله جناب آقای حامد شمس نصیبم شد.</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; line-height: 19.5px;">شما را به سهیم شدن در این حس زیبا، با مطالعه این گفتگو دعوت می‌نمایم</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; line-height: 19.5px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div> text/html 2019-07-25T07:06:06+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز چهارشنبه 1398/05/02 http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/358 <div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/98.05.02/IMG_6950%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b>پنجمین&nbsp;</b>جلسه از دوره هفتادودوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;جلسه&nbsp;"<b>حرمت کنگره 60 . چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟&nbsp;</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">"&nbsp;با استادی&nbsp; "&nbsp;<b>مسافر رضا</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مسافر منصور</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" و دبیری "&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">مسافر امیر&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" در روز چهارشنبه مورخ 98/05/02</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div></div> text/html 2019-07-16T12:01:14+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1398/04/10 http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/357 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/10.04.98/IMG_6719%20%28Copy%29.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>دهمین&nbsp;</b>&nbsp;جلسه از دوره</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">هفتاد و یکم&nbsp; سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">"</font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آداب و معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی</b><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">"</font></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">با استادی</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">"&nbsp;</span><b style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; مسافر رضا</b><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>"&nbsp;</b></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"></span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">و نگهبانی</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;"&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>مسافر بهزاد&nbsp;</b></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">و دبیری&nbsp;</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">"</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>&nbsp;مسافر احمد</b></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">"</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;در&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">روز دوشنبه</span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">مورخ 1398/04/10راس ساعت 17:00 شروع به کار کرد.</span></div></div> text/html 2019-06-09T12:23:36+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . نمونه سوالات چهار مقاله(صورت مسئله اعتیاد+سمزدایی) http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/356 <div><br></div><div><br></div><div><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1-چرا باید روش درمان بیماری اعتیاد بر اساس صورت مسئله اعتیاد طراحی شود؟</font></span></strong></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2-توضیح کامل وشرح صورت مسئله اعتیاد در چه سالی و کجا مطرح شد؟</font></span></strong></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3-هدف از صورت مسئله اعتیاد چیست ؟</font></span></strong></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4-اولین ترک اقای مهندس دژاکام در چه سالی بود و پایان سفر ایشان کی بود؟</font></span></strong></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5-عکس العملهای اشکار چیست ؟ وشدت این عکس العملها به چه چیز بستگی دارد؟</font></span></strong></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">6-چند نمونه از عکس العملهای اشکار را نام ببرید؟</font></span></strong></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(114, 114, 114);"><br></p></div> text/html 2019-06-09T12:15:30+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . سوال از کتاب ادموند و هلیا http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/355 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/awz%20edmond%20and%20helga%20(4).jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1 - برای ساکنین آسمان‌ها چه چیزی یکنواخت و عادی شده بود؟<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066">موضوع حیات.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066">&nbsp;2 - پادشاه برای چه موضوعی گابریل و مایکل را دعوت کرده بود؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><span lang="FA">برای صحبت در مورد خلق زمان.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066">3 - فضا = حرکت ذره در مکان.</font></span></p></div> text/html 2019-05-13T21:13:42+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی دو)) http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/354 <div style="text-align: justify;"><div><font size="2">1- گام اول در جهان بینی چیست ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2- در چه زمانی در بازی برای خود مشکلات درست می کنیم ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">3- زندگی ما شبیه به چه چیزی است ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">4- در کنگره شصت ما به چه چیزی معتقد هستیم ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">5-در جهان بینی ما بدنبال چه چیزی هستیم ؟</font></div><div><br></div></div> text/html 2019-05-13T21:10:25+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . مجموعه سوال های ترتیبی (( جهان بینی یک)) http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/353 <div style="text-align: justify;"><div><div><font size="2">1- جهان بینی را تعریف کنید .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2-جهان بینی درون و برون را توضیح دهید .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">3-مقوله جهان بینی اولین بار کی و کجا مطرح شد ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">4-سفر اول چیست ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">5-سفر دوم چیست ؟</font></div></div><div><br></div></div> text/html 2019-05-13T21:03:59+01:00 masoudghafari-c60.mihanblog.com بابک . مجموعه سوال های ترتیبی (( وادی چهاردهم )) http://masoudghafari-c60.mihanblog.com/post/352 <div style="text-align: justify;"><div><font size="2">1-عنوان وادی چهاردهم را بنویسید .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">2-وقتی باورها با محبت واقعی عجین شوند چه میشوند ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">3-دیگرانی که هیچوقت حضور نداشته اند مانند چیست ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">4-نام نامی انسان ها از چه چیزی است ؟</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">5-همیشه چه چیزی ما را یاری خواهد رسانید ؟</font></div><div><br></div></div>